สถานศึกษาในอำเภอแม่สะเรียง

1.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือของอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่สะเรียงเป็นผู้ดูแลและเป็นที่ดินของกรมป่าไม้ ในเขตบ้านหนองผักหนาม ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนจำนวน 90 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา (ปัจจุบันเหลือใช้ 53 ไร่ 2 งาน) สภาพเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ด้านหน้าติดกับทางหลวงหมายเลข 105 สายแม่สะเรียง – แม่สอด ด้านข้างทิศเหนือติดกับบ้านหนองผักหนาม ด้านใต้ติดกับพื้นที่ของเอกชน ด้านหลังเป็นป่าโปร่งบนเนินเขาเตี้ย ๆ

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 หมู่ 7 บ้านหนองผักหนาม ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 6 กิโลเมตร

DSC01890

 SA500553

2.โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

ก่อนปี พ.ศ.2476 อำเภอแม่สะเรียงยังไม่มีสถานศึกษาที่เป็นเอกเทศต้องอาศัยศาลาวัดจองสูง(วัดอุทยารณ์) จนกระทั่ง พ.ศ. 2472 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เสนาบดีกระทรวงมหาไทย ได้เสด็จพระพาสตรวจราชการมณฑลพายัพ เมื่อเสด็จถึงอำเภอแม่สะเรียง ได้มาประชุมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในท้องถิ่นแม่สะเรียงขอความ
ร่วมมือช่วยกันสร้างโรงเรียนเป็นอาคารถาวรขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาของอำเภอแม่สะเรียง โดยพระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงเรียนนี้ บรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงได้รับรองที่จะร่วมมือกันสร้างโรงเรียนให้สำเร็จโดยตามพระประสงค์ พระองค์ได้พระราชทานนามโรงเรียนประชาตำบลแม่สะเรียงที่สร้างขึ้นใหม่คือ

โรงเรียนประชาบาลตำบล 1 เป็นโรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”
โรงเรียนประชาบาลตำบล 2 เป็นโรงเรียนหญิงชื่อ โรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยา

พ.ศ 2473 นายจำรัส สุดจินต์ ศึกษาธิการอำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการติดต่อกับ พ่อค้า ประชาชนตามที่ได้รับรองกับ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจไว้ จึงมีผู้จิตศรัทธาร่วมมือกันเสียสระทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยสมทบกับ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจพระราชทานไว้ สร้างอาคารได้หลังหนึ่ง สำหรับเป็นโรงเรียนชายใช้ ชื่อว่า “โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา” นางบุญพิณ ทองสวัสดิ์ กับนายซุนไซ้ ทองสวัสดิ์ ได้ออกเงินสร้างอาคารหลังหนึ่ง สำหรับเป็นโรงเรียนหญิงได้ชื่อว่า “โรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยา”
อนึง โรงเรียนบริพัตรศึกษานี้ นายจำรัส สุดจินต์ เริ่มเก็บเงิน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2473 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 สำเร็จ บริบูรณ์ใน พ.ศ.2475 สมัยหลวงพรภรรการ(พร อรุณฤกษ์) เป็นนายอำเภอ แม่ะเรียง ต่อมาวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2476 ได้เปิดอาคารโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา)และโรงเรียนโรงเรียนประชาบาลตำบล 2(สุขุมพันธุ์วิทยา) มีนายเอื่ยม ศิริบุญมา เป็นครูใหญ่ในปีนี้ได้จัดขั้นการศึกษาเป็นประถมปีที่ 1-2-3-4-5-6 ทั้งโรงเรียนชายและโรงเรียนหญิง
พ.ศ 2477 นายเอื่ยม ศิริบุญมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการอำเภอ นางมงคล งามวิสัย ได้เป็นครูใหญ่แทน การจัดการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ
-แผนกประถมศึกษาเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-แผนกมัธยมศึกษาเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4
ทั้งนี้ได้รับอุนญาตให้เปิดแผนกมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ.2477 จึงถือกำเนิดโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”
ปี 2481 หลวงสินธุสงครามชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ มาตรวจราชการที่อำเภอแม่สะเรียง ได้ให้ความเห็นว่า ชื่อโรงเรียนควรเรียกตามกำลังทรัพย์ส่วนใหญ่ ที่บริจาค จึงเปลี่ยนชื่อดังนี้ โรงเรียนบริพัตรศึกษา เป็น โรงเรียนสามัคคีวิทยาโรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยา เป็น โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 26 ม.ค. 2482 แยกแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ออกจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารมาตั้งเป็นเอกเทศ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำอำเภอแม่สะเรียง 17 พ.ค. 2482 เปิดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี 2490 กรมวิสามัญศึกษามีคำสั่งเกี่ยวกับชื่อโรงเรียน คือให้ตัดคำว่า “ประจำอำเภอ” ออก และกำหนดให้มีชื่อเฉพาะ คณะครูในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนประจำอำเภอแม่สะเรียง เป็น โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 5 มี.ค. 2508 ม.ร.ว. พันทิพย์ บริพัตรกรุณามาเยี่ยมโรงเรียนและมอบ ตราประจำตระกูล ให้เป็นตราประจำโรงเรียน พร้อมกับเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
ปี 2510 ได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาชนบท (คมช.) รุ่นที่ 4 ปี 2514 ย้ายนักเรียน ม.ศ. 2-3 มาเรียนในที่ปัจจุบัน
ปี 2519 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5)
ปี 2521 ได้เข้าโครงการ คมภ .2 รุ่น5 ปี 2524 ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนที่ปัจจุบันนี้ทั้งหมด
ปี 2528 แลกที่ดินโรงเรียนเดิม(ให้สร้างที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง) กับสนามกีฬาอำเภอ 30 ก.ค. 2531 รศ.ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้มาเยี่ยมโรงเรียนและยินดีที่จะให้ ความสนับสนุนโรงเรียนทุกด้าน 7 ม.ค. 2532 รศ.ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้มอบเงินสบทบกองทุน “บริพัตร” และพิจารณาการก่อสร้างอาคารใหม่ โดยมูลนิธิจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์สนับสนุนค่าใช้จ่าย10 มี.ค. 2532 โรงเรียนได้นำเรื่องการก่อสร้างนี้เรียนปรึกษากรมสามัญศึกษา ท่านอธิบดี โกวิท วรพิพัฒน์ ได้ฝากข้อคิดว่าน่าจะตั้งชื่ออาคารว่า อาคารใฝ่เรียน ทางโรงเรียนจึงมีมติว่าให้ใช้ชื่ออาคารใฝ่เรียน”จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์”

2.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นราว พ.ศ. 2450 สมัยขุนชำนาญ ชนานุรักษ์ (สวัสดิ์ ชลัย) เป็นนายอำเภอแม่สะเรียง และมีขุนสุวรรณ สิงหราช(พัฒน์ สิงหราช) เป็นครูใหญ่ สถานที่เรียนเริ่มแรกใช้ศาลาวัดกิตติวงศ์ (เดิมชื่อวัดสบหาร)

 • โรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบล 1
 • โรงเรียนหญิงชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบล 2

ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้เสด็จตรวจราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทรงประชุมพ่อค้าประชาชน ขอความร่วมมือช่วยเหลือสร้างโรงเรียนในอำเภอแม่สะเรียงและได้ทรงพระราชทานนามของโรงเรียนไว้คือ

 • โรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
 • โรงเรียนหญิงชื่อ โรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยา

พ.ศ. 2473 สมัยอำมาตย์ตรีหลวงประสานสุขประชา (เริ่ม เริ่มก่อสกุล) เป็นนายอำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมมือกับนายจำรัส ศุภจินต์ ศึกษาธิการอำเภอ ได้ดำเนินการติดต่อกับพ่อค้าประชาชนร่วมบริจาคเป็นเงิน 8,160 บาท ส่วนโรงเรียนสตรีสุขุมพันธุ์วิทยา นางบุญพิน ทองสวัสดิ์กับนายชันไช้ ทองสวัสดิ์ ได้บริจาคเงินสร้างให้คิดเป็นเงิน 4,400 บาท

 • โรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา)
 • โรงเรียนหญิงชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบล 2 (สุขุมพันธุ์วิทยา)

พ.ศ. 2481 หลวงสินธุ สงครามชัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจราชการที่อำเภอแม่สะเรียงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนทั้งสองใหม่ ดังนี้

 • โรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
 • โรงเรียนหญิงชื่อ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

26 ม.ค. 2482 แยกแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ออกจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารมาตั้งเป็นเอกเทศ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำอำเภอแม่สะเรียง (ปัจจุบันคือ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”)

พ.ศ. 2499 ได้รวมโรงเรียนทั้งสองเป็นโรงเรียนแบบสหวิทยาและให้ชื่อว่า โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีนายปัญญา ไหวดี เป็นครูใหญ่

ปัจจุบัน นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

หมายเหตุ ปัจจุบันมีสถานศึกษาอีกมากมายในอำเภอแม่สะเรียง คือ

 • วิทยาลัยชุมชนแม่สะเรียง
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ แม่สะเรียง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 • โรงเรียนบ้านไร่
 • โรงเรียนอนุบาลธารทิพธ์
 • โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s